کتاب گزارش مسئولیت ‌های اجتماعی بانک پاسارگاد
سفارش ‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۲
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح جلد: مهشاد فرید‌فر