کتاب گزارش مسئولیت‌ های اجتماعی بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۴
مدیر هنری : امیر‌علی آقایاری
طراح جلد: مانی وطن ‌زاد

طراح گرافیک و صفحه آرا: مهشاد فریدفر
عکاس: نیوشا اتابکی
تیم اجرایی: یاسمن نامدار نیا، سمانه سلطانی