کتاب گزارش عملکرد سالیانه هلدینگ سرمایه‌گذاری خوارزمی
سفارش‌دهنده: هلدینگ سرمایه‌گذاری خوارزمی

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک: مانی وطن‌زاد
ایده‌پرداز: امیر‌علی آقایاری
تصویر‌ساز: حسام شریفی