کتاب گزارش عملکرد انگلیسی هلدینگ سرمایه‌گذاری خوارزمی
سفارش‌دهنده: هلدینگ سرمایه‌گذاری خوارزمی

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر علی آقایاری
طراح گرافیک و صفحه‌آرا: مهشاد فریدفر
طراح جلد: مهشاد فریدفر