کتاب گزارش عملکرد انگلیسی بانک پاسارگاد
سفارش ‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۳
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و صفحه ‌آرا: مهشاد فریدفر
طراح جلد: مهشاد فرید‌فر