پوشه مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
سفارش‌دهنده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری : امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک: الناز سلیمی