مجله اختصاصی بازاریابی و تبلیغات نگاه شرقی (شماره ۴)
سفارش‌دهنده: شرکت نگاه شرقی سبز

سال: ۱۳۹۷
مدیر هنری: مهشاد فرید‌فر
ایده‌پرداز: کیوان عابدی
تصویر‌سازی: سارا صید‌آبادی