لوگو  و بسته ‌بندی مواد غذایی آکسایا
سفارش ‌دهنده: مواد غذایی آکسایا

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و لوگو: الناز سلیمی
تصویر‌ساز: حسام شریفی