بروشور معرفی (نسخه انگلیسی) بیمه اتکایی ایرانیان
سفارش‌دهنده : بیمه اتکایی ایرانیان

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری: مهشاد فرید‌فر
طراح گرافیک و صفحه آرا:  مهشاد فرید‌فر