نام پروژه : بروشور معرفی بانک پاسارگاد نسخه انگلیسی

سفارش دهنده : بانک پاسارگاد

مدیری هنری : امیر علی آقایاری

طراح گرافیک و صفحه آرایی: مهشاد فریدفر