آگهی سامانه #۷۲۰* بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد

طرح‌بندی: مهشاد فرید‌فر