آگهی روز هوای پاک بانک پاسارگاد
سفارش ‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده پرداز: مانی وطن ‌زاد
کپی ‌رایتر: امیر‌علی آقایاری