آگهی بانکداری مجازی بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری : مهشاد فرید‌فر
طراح گرافیک: فاضل میر‌رجب
ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد